گالری تصاویر >> غرفه خواهران مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای شیراز در مراسم کانون رهپویان 94